;

Phần này chúng ta sẽ học cách nhập một chứng từ xuất bán vật tư hàng hóa.

Đây là một Chứng từ đầu ra, hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán hàng hóa: