;

Hết hàng
VNĐ

Phân bổ công cụ dụng cụ trong kỳ:

STT

Số HĐ

Ngày
hóa đơn

TÊN CCDC ( +SỐ LƯỢNG )

NGUYÊN GIÁ

G-TRỊ CÒN
 LẠI ĐẦU KỲ

Ngày bắt đầu sử dụng

Thời gian

GHI
CHÚ

Phân bổ

(Năm)

1

456

02/08/2020

Máy đếm tiền Xiudun 2700

 5,400,000

 5,400,000

02/08/2020

 3.00

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Công cụ dụng cụ này dùng cho bộ phận quản lý

3.7.1 Danh mục công cụ dụng cụ

3.7.2 Nhập mua công cụ dụng cụ

Chúng ta nhập nghiệp vụ sau vào chứng từ kế toán(xem phần 3-Số sách kế toán T8/2020)

Diễn giải

TK nợ

Tk có

Số tiền

Mua Máy đếm tiền / hđ 456 (làm CCDC)

153

111

 5,400,000

VAT đầu vào / hđ 456

133

111

    540,000

 

3.7.3 Ghi tăng công cụ dụng cụ đầu kỳ

Chúng ta nhập nghiệp vụ sau vào chứng từ kế toán(xem phần 3-Số sách kế toán T8/2020)

Diễn giải

TK Nợ

TK có

         Số tiền

Xuất dùng CCDC

2422

153

                 5,400,000

 

3.7.4 Tính và phân bổ công cụ dụng cụ

Giá trị CCDC phân bổ T8=((Giá trị CCDC/Tgian phân bổ)*Số ngày Sử dụng trong tháng)/Số ngày trong tháng 8

=((5 400 000/36)*29)/31=145 161

Nghiệp vụ sau chương trình sẽ tự động sinh ra khi chúng ta tính khấu hao TSCD theo kỳ(tháng)

vì vậy chúng ta không phải nhập vào chứng từ kế toán.

Diễn giải

TK nợ

TK có

Số tiền

P/ bổ CCDC trong tháng

6423

2422

145,161

3.7.5 Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ:

Click Video thực hành

502
/
Unknow

Thông số sản phẩm của Phần 3.7 Phân bổ công cụ dụng cụ trong kỳ

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;