;

Hết hàng
VNĐ

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

Phần này chúng ta chỉ cần định khoản vào sổ sách kế toán

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

07/03/22

3

07/03/22

PKT

Cty Nam Phong CK trả nợ 1 phần hđ 9 (21/02/22)

112VT

131NPH

 50,000,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

08/03/22

3

08/03/22

PKT

Cty Thành Tùng CK trả nợ hđ 8 (đợt 2)

112VT

131TTU

 153,250,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

09/03/22

3

09/03/22

PKT

Cty Thiên Phúc CK trả nợ đợt 1 hđ 6 (08/2/22)

112VT

131TPH

 122,750,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/03/22

3

10/03/22

PKT

Cty Minh Châu CK trả nợ đợt 2  hđ 3 (15/01/22)

112VT

131MCH

 96,430,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

15/03/22

3

15/03/22

PKT

Cty Thành Tùng CK trả nợ đợt 1 hđ 14 (13/3/22)

112VT

131TTU

 40,800,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

15/03/22

3

15/03/22

PKT

Trả nợ Cty Minh Trị / hđ 47826 (28/2/22)

331MTR

112VT

 103,950,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

15/03/22

3

15/03/22

PKT

Trả nợ Cty Phát Minh Long / hđ 234 (10/2/22)

331PML

112VT

 49,500,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

15/03/22

3

15/03/22

PKT

Phí ngân hàng

6427

112VT

 36,000

15/03/22

3

15/03/22

PKT

VAT Phí ngân hàng

133

112VT

 3,600

 

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

21/03/22

3

21/03/22

PKT

Trả nợ Cty Công Nghệ Mới (đợt 2) / hđ 12 (8/2/22)

331CNM

112VT

 46,750,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

21/03/22

3

21/03/22

PKT

Phí ngân hàng

6427

112VT

 18,000

21/03/22

3

21/03/22

PKT

VAT Phí ngân hàng

133

112VT

 1,800

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

25/03/22

3

25/03/22

PKT

Trả tiền vay gốc hàng tháng cho NH

341

112VT

 50,000,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

25/03/22

3

25/03/22

PKT

Trả lãi vay hàng tháng cho ngân hàng

635

112VT

 5,902,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Nộp BHXH tháng 03/2022

3383

112VT

 15,300,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Nộp BHYT tháng 03/2022

3384

112VT

 2,700,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Nộp BHTN tháng 03/2022

3386

112VT

 1,200,000

 

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Lãi TGNH VietinBank

112VT

515

31/03/22

 

Như vậy đến đây là chúng ta đã hoàn thành việc nhập các hóa đơn, chứng từ phát sinh trong tháng 03/2022, bước tiếp theo là thực hiện các bước phải làm cuối tháng 03/2022 để xác định KQKD tháng 03/2022. Nhưng trước khi làm bước này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính lương và thuế TNCN trong bảng lương Tháng 03/2022 như thế nào

 

PHẦN ĐẦU: Giới Thiệu Tài Liệu Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế Thực Hành

PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022

PHẦN 2: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 01/2022

PHẦN 3: Chứng Từ Ngân Hàng Tháng 01/2022

PHẦN 4: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 01

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

PHẦN 6: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 02/2022

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

PHẦN 8: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 02/

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022 03/2022

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

PHẦN 12: HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG LƯƠNG VÀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

PHẦN 13: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 03

PHẦN 14: Xác Định Số Thuế TNDN Phải Nộp

PHẦN 15: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ QUÝ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

PHẦN 17: Học In Sổ Sách Kế Toán

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LÀM “QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM”

PHẦN 20: HƯỚNG DẪN LÀM “BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

503
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;