;

Hết hàng
VNĐ

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/02/22

2

10/02/22

PKT

Cty Nam Phong CK trả nợ hđ 4 (20/01/22)

112VT

131NPH

 308,550,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/02/22

2

10/02/22

PKT

Trả nợ DNTN Hải Sơn / hđ 54 (5/1/22) (mua TSCĐ)

331HSO

112VT

 40,370,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/02/22

2

10/02/22

PKT

Trả nợ Cty Thái Minh / hđ 96199 + 96200 (8/1/22)

331TMC

112VT

 6,923,158

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/02/22

2

10/02/22

PKT

Trả 50% Cty Công Nghệ Mới / hđ 12 (08/02/22)

331CNM

112VT

 46,750,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/02/22

2

10/02/22

PKT

Phí ngân hàng

6427

112VT

 72,000

10/02/22

2

10/02/22

PKT

VAT Phí ngân hàng

133

112VT

 7,200

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/02/22

2

10/02/22

PKT

Trả nợ Cty Việt Anh / hđ 62 (8/1/22)

331VAN

112VT

 467,225,000

 

.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p>

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

14/02/22

2

14/02/22

PKT

Cty Thành Tùng CK trả nợ hđ 2 (đợt 2)

112VT

131TTU

 300,000,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

21/02/22

2

21/02/22

PKT

Cty Thiên Phúc CK trả nợ hđ 5 (25/01/22)

112VT

131TPH

 222,530,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

22/02/22

2

22/02/22

PKT

Trả nợ Cty Rema (hàng NK)

331HNK

112VT

 486,743,400

22/02/22

2

22/02/22

PKT

Chênh lệch tỉ giá = (489.831.000 - 486.743.400)

635

112VT

 3,087,600

 

Đây là hóa đơn chứng minh đã trả tiền cho người bán nước ngoài đã định khoản ở hóa đơn trên: 00030144

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

22/02/22

2

22/02/22

PKT

Phí chuyển tiền nước ngoài

6427

112VT

 2,145,400

22/02/22

2

22/02/22

PKT

VAT Phí ngân hàng

133

112VT

 214,540

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

25/02/22

2

25/02/22

PKT

Trả tiền vay gốc hàng tháng cho NH

341

112VT

 50,000,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

25/02/22

2

25/02/22

PKT

Trả lãi vay hàng tháng cho ngân hàng

635

112VT

 6,214,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

25/02/22

2

25/02/22

PKT

Cty Minh Châu CK trả nợ đợt 1 hđ 3 (15/01/22)

112VT

131MCH

 200,000,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Cty Thành Tùng CK trả nợ hđ 8 (đợt 1)

112VT

131TTU

 20,000,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Lãi TGNH VietinBank

112VT

515

 412,665

 

Để định khoản phần này chúng ta vào file excel

Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx chọn sheet T02 để xem số liệu BHXH, BHYT, BHTN tháng 2/22.(Gồm cả bảo hiểm công ty đóng vào cá nhân đóng)

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Nop BHXH tháng 02/2021

3383

112VT

 15,300,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Nop BHYT tháng 02/2021

3384

112VT

 2,700,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Nop BHTN tháng 02/2021

3386

112VT

 1,200,000

 

Như vậy đến đây là chúng ta đã hoàn thành việc nhập các hóa đơn, chứng từ phát sinh trong tháng 02/2022, tiếp theo là thực hiện các bước phải làm cuối tháng 02/2022 để xác định KQKD tháng 02/2022

 

PHẦN ĐẦU: Giới Thiệu Tài Liệu Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế Thực Hành

PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022

PHẦN 2: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 01/2022

PHẦN 3: Chứng Từ Ngân Hàng Tháng 01/2022

PHẦN 4: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 01

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

PHẦN 6: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 02/2022

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

PHẦN 8: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 02/

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022 03/2022

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

PHẦN 12: HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG LƯƠNG VÀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

PHẦN 13: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 03

PHẦN 14: Xác Định Số Thuế TNDN Phải Nộp

PHẦN 15: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ QUÝ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

PHẦN 17: Học In Sổ Sách Kế Toán

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LÀM “QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM”

PHẦN 20: HƯỚNG DẪN LÀM “BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

503
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;