;

Hết hàng
VNĐ

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022

Chúng ta nhập vào phần mềm kho như sau:

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL xuất

 

 ĐG bán

 

 TT bán

 (Doanh thu)

04/03/22

3

04/03/22

 PX11

12

Xuất bán hàng

SCANFU1120

 Máy Scan Fuji 1120

 30

 7,500,000

 225,000,000

 

Chúng ta định khoản vào phần mềm kế toán như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

04/03/22

3

04/03/22

PKT

Doanh thu / hđ 12

131DLM

511

 225,000,000

04/03/22

3

04/03/22

PKT

VAT đầu ra / hđ 12

131DLM

3331

 22,500,000

Chúng ta nhập vào phần mềm kho như sau:

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL xuất

 

 ĐG bán

 

 TT bán

 (Doanh thu)

12/03/22

3

12/03/22

 PX12

13

Xuất bán hàng

INEPT6025

 Máy in Canon T6025

 1

 5,000,000

 5,000,000

Chúng ta định khoản vào phần mềm kế toán như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

12/03/22

3

12/03/22

PT04

Doanh thu / hđ 13

111

511

 5,000,000

12/03/22

3

12/03/22

PT04

VAT đầu ra / hđ 13

111

3331

 500,000

Chúng ta nhập vào phần mềm kho như sau:

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL xuất

 

 ĐG bán

 

 TT bán

 (Doanh thu)

13/03/22

3

13/03/22

 PX13

14

Xuất bán hàng

MGLGFV1500

 Máy giặt LG Inverter 10 Kg FV1500

 8

 16,000,000

 128,000,000

Chúng ta định khoản vào phần mềm kế toán như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

13/03/22

3

13/03/22

PKT

Doanh thu / hđ 14

131TTU

511

 128,000,000

13/03/22

3

13/03/22

PKT

VAT đầu ra / hđ 14

131TTU

3331

 12,800,000

Chúng ta nhập vào phần mềm kho như sau:

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL xuất

 

 ĐG bán

 

 TT bán

 (Doanh thu)

16/03/22

3

16/03/22

 PX14

15

Xuất bán hàng

MGLGFM1208

 Máy giặt LG Inverter 8 kg FM1208

 20

 7,500,000

 150,000,000

16/03/22

3

16/03/22

 PX14

15

Xuất bán hàng

MGELEC1024

 Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF-1024

 7

 11,500,000

 80,500,000

Chúng ta định khoản vào phần mềm kế toán như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

16/03/22

3

16/03/22

PKT

Doanh thu / hđ 15

131NPH

511

 230,500,000

16/03/22

3

16/03/22

PKT

VAT đầu ra / hđ 15

131NPH

3331

 23,050,000

Chúng ta nhập vào phần mềm kho như sau:

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL xuất

 

 ĐG bán

 

 TT bán

 (Doanh thu)

21/03/22

3

21/03/22

 PX15

16

Xuất bán hàng

SCANHP3000

 Máy Scan HP 3000

 20

 9,500,000

 190,000,000

Chúng ta định khoản vào phần mềm kế toán như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

21/03/22

3

21/03/22

PKT

Doanh thu / hđ 16

131TATA

511

 190,000,000

21/03/22

3

21/03/22

PKT

VAT đầu ra / hđ 16

131TATA

3331

 19,000,000

Chúng ta nhập vào phần mềm kho như sau:

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL xuất

 

 ĐG bán

 

 TT bán

 (Doanh thu)

28/03/22

3

28/03/22

 PX16

17

Xuất bán hàng

INCA3551

 Máy in Canon đa năng 3551

 16

 9,900,000

 158,400,000

Chúng ta định khoản vào phần mềm kế toán như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

28/03/22

3

28/03/22

PKT

Doanh thu / hđ 17

131VNP

511

 158,400,000

28/03/22

3

28/03/22

PKT

VAT đầu ra / hđ 17

131VNP

3331

 15,840,000

Chúng ta nhập vào phần mềm kho như sau:

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL xuất

 

 ĐG bán

 

 TT bán

 (Doanh thu)

31/03/22

3

31/03/22

 PX17

18

Xuất bán hàng

 MLPAUSP8M

 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP USP8M

 10

 12,000,000

 120,000,000

31/03/22

3

31/03/22

 PX17

18

Xuất bán hàng

MGLGFV1408

 Máy giặt LG Inverter 8.5 Kg FV1408

 8

 12,500,000

 100,000,000

31/03/22

3

31/03/22

 PX17

18

Xuất bán hàng

INHP1300

 Máy in đa năng HP 1300

 20

 4,500,000

 90,000,000

31/03/22

3

31/03/22

 PX17

18

Xuất bán hàng

MGLGFV1220

 Máy giặt LG Inverter 6 Kg FV1220

 10

 10,500,000

 105,000,000

Chúng ta định khoản vào phần mềm kế toán như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Doanh thu / hđ 18

131DLM

511

 415,000,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

VAT đầu ra / hđ 18

131DLM

3331

 41,500,000

 

PHẦN ĐẦU: Giới Thiệu Tài Liệu Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế Thực Hành

PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022

PHẦN 2: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 01/2022

PHẦN 3: Chứng Từ Ngân Hàng Tháng 01/2022

PHẦN 4: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 01

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

PHẦN 6: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 02/2022

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

PHẦN 8: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 02/

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022 03/2022

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

PHẦN 12: HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG LƯƠNG VÀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

PHẦN 13: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 03

PHẦN 14: Xác Định Số Thuế TNDN Phải Nộp

PHẦN 15: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ QUÝ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

PHẦN 17: Học In Sổ Sách Kế Toán

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LÀM “QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM”

PHẦN 20: HƯỚNG DẪN LÀM “BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

503
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;